Opis Jednostki

JRP - Jednostka Realizująca Projekt
Wydział Realizacji Projektu Funduszu Spójności
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

 

JRP została powołana 1.12.2004 r w celu realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy", funkcjonuje jako Wydział Realizacji Projektu Funduszu  Spójności w strukturze "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. Jednostka realizuje również  Projekt "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – II Etap".

Jednostka prowadzi następujące procedury:

*   zarządzanie Projektem:

- przygotowanie procesu inwestycyjnego, w tym dokumentacji formalno-prawnych związanych z realizacją Projektu;

- przygotowanie kompletnych dokumentacji przetargowych na wykonawstwo Robót i nadzór nad Robotami;

- prowadzenie postępowań przetargowych;

- udział w pracach Komisji Przetargowych;

- przygotowanie umów z Wykonawcami;

- nadzór i współpraca z Wykonawcami Robót i Inżynierem;

- prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu;

- współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- przygotowanie wniosków o dokonanie płatności z Funduszu Spójności;

- prowadzi system kontroli finansowej;

- utrzymuje kontakty z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji Projektu.

     JRP - stwarza właściwe warunki dla realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, a w szczególności zgodnie z:

     * Umową o dofinansowanie Projektu pn.: "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry Etap II" z dnia 10 września 2009 r.

     * Warunkami Kontraktowymi FIDIC - Drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999)

oraz mając na uwadze postanowienia:

1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 25 – 78 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1083/2006”;

2) rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego Fundusz Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006r.,  s. 79 – 81);

3) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego  rozporządzenie (WE)  
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 1 – 11 z późń. zm.);

4) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., s. 1 – 169 z późń. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1828/2006”;

5) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przygotowanych w porozumieniu z Komisją Europejską, zatwierdzonych Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 roku;

6) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, zwanego dalej „PO IiŚ”, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r. (znak C 2007/6321) i zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. oraz Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ wydanego przez Instytucję Zarządzającą1;

7) Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa, II – Gospodarka odpadami, III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska oraz V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem Środowiska w dniu 11 kwietnia 2007 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 2 września 2008 r., aneksem nr 2 z dnia 23 listopada 2009 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 4 stycznia 2010 roku;

8) Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla priorytetów: I – Gospodarka wodno-ściekowa (projekty o wartości powyżej 25 mln euro), II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty powyżej 25 mln euro), III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 26 czerwca 2007 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 1 kwietnia 2008 roku, aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2008 roku, aneksem nr 3 z dnia 17 lipca 2009 roku oraz aneksem nr 4 z dnia 14 stycznia 2010 roku.


Podmioty biorące udział w realizacji projektu
:

 

- Instytucja Zarządzająca – IZ – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, Polska.
- Instytucja Pośrednicząca - IP - Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polska.
- Instytucja Wdrażająca - IW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, Polska.
 - Beneficjent - „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110 A, 65-120 Zielona Góra, Polska.