W Drzonkowie trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej na odcinku ulicy Olimpijskiej w rejonie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na odcinku ulicy Olimpijskiej od ul. Bocznej do końca Drzonkowa. Na początku Raculi roboty prowadzone są w ul. Drzonkowskiej.
Obowiązuje ruch wahadłowy i wytyczony objazd ul. Cisową, Rajtarową i Podgórną w kierunku Zatonia. Natomiast w kierunku Raculi ul. Słoneczną, Rajtarową i Cisową. Wykonawca na bieżąco utrzymuje przejezdne odcinki sfrezowanej nawierzchni na drodze wojewódzkiej.

 

 


 

Uwaga Mieszkańcy!

 

Informujemy o wznowieniu prac przy budowie kanalizacji w Drzonkowie i Raculi. Z dniem 15.04.2013 r. Wykonawca Kontraktu W.P.B.P. Wrobis S.A. oraz PBI Hydrobud s.j. przystąpił do robót w drodze wojewódzkiej nr 279. W miejscowości Drzonków roboty prowadzone będą przy całkowicie zamkniętym odcinku drogi wojewódzkiej od skrzyżowania ul. Olimpijskiej z ul. Słoneczną do skrzyżowania ul. Olimpijskiej z ul. Leśną w terminie od 15.04.2013 r. do 10.05.2013 r. Obowiązuje oznakowany objazd ul. Akacjową i ul. Modrzewiową. Ruch wahadłowy obowiązuje również na odcinku ul. Olimpijskiej od ul. Bocznej do Szkolnej, prace potrwają do 16.05.2013 r.

W Raculi roboty trwają w ul. Dzieci Wrzesińskich. Zaplanowany termin zakończenia prac to 8.05.2013 r.

Prosimy kierowców o stosowanie się do oznakowanej organizacji ruchu. O postępie robót na kolejnych odcinkach i utrudnieniach w ruchu będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

 

14.01.2013 r.

Obecny stan realizacji Projektu na Kontrakcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racula i Drzonków”.

 

Ze względu na warunki atmosferyczne roboty na realizowanym Zadaniu uległy spowolnieniu. Wykonywane są tylko prace na obiektach przepompowni ścieków oraz działania związane z utrzymaniem stanu nawierzchni po wykonanych robotach. Na wiosnę wznowione zostaną roboty przy budowie kanalizacji w ulicach: Drzonkowskiej i Głogowskiej w Raculi oraz w ulicy Olimpijskiej w Drzonkowie. Przewidywany termin zakończenia kontraktu to 31.10.2013 r.

Informacje na temat postępu realizowanych robót będą aktualizowane na bieżąco. 

 

 

 

 

Obecny stan realizacji Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II” w miejscowościach Drzonków i Racula.

Trwa budowa kanalizacji w ul. Olimpijskiej w Drzonkowie. Po wykonaniu kanalizacji na odcinku od ul. Słonecznej w kierunku: Zatonie, Kiełpin, Jędrzychów w drodze wojewódzkiej nr 279 odtwarzana jest nawierzchnia asfaltowa. Ruch dla samochodów osobowych odbywa się wahadłowo. Dla samochodów ciężarowych wyznaczono objazd drogą wojewódzką nr 283 oraz ulicami Jędrzychowską, Kożuchowską i Wrocławską w Zielonej Górze. 

Zakończono roboty kanalizacyjne w ul. Olimpijskiej przy Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji, nawierzchnia drogi w pasie robót została tymczasowo odtworzona. Docelowe odtworzenie nawierzchni asfaltowych (warstwa ścieralna)  na w/w odcinkach zostanie wykonane na całej szerokości drogi wiosną przyszłego roku.

W Drzonkowie prowadzone są  również roboty w ul. Bocznej, droga ta obecnie jest całkowicie zamknięta. 

Planowany termin zakończenia w/w robót w Drzonkowie to połowa grudnia 2012 r.

W Raculi obecnie trwają roboty związane z odtworzeniem nawierzchni i chodnika ulicy Grabowej. Prowadzone są także  roboty kanalizacyjne w ul. Kalinowej - objazd wyznaczono ul. Rodła. 

Informacje na temat postępu realizowanych robót na poszczególnych etapach będą aktualizowane na bieżąco.  

 

 

 

 

Informacja w spr. objazdu ul. Olimpijskiej w miejscowości Drzonków.

W związku z budową kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 279 w Drzonkowie od 11.09.2012 r. zostaje wprowadzona do odwołania zmiana organizacji ruchu!

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu obejmuje całkowite zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku od ul. Strumykowej do końca miejscowości w kierunku rozjazdu: Zatonie, Kiełpin, Jędrzychów.

Na czas prowadzenia robót objazd prowadzony będzie drogą wojewódzką nr 283 oraz ulicami Jędrzychowską, Kożuchowską i Wrocławską w Zielonej Górze.

W  związku z tym należy stosować się do wyznaczonych objazdów. Zamknięte  drogi zostaną  oznakowane, objazdy będą czytelne i dobrze widoczne dla kierowców.  

Przewidywany termin zakończenia prac: 31.10.2012 r.

W pierwszym etapie realizowane będą roboty  na odcinku ulicy Olimpijskiej od ul. Leśnej do ul. Słonecznej.

Mieszkańcom zaleca się oznakowaną lokalna trasę objazdu dla pojazdów osobowych ulicami Akacjową i Modrzewiową.

Informacje na temat postępu realizowanych robót na poszczególnych etapach będą aktualizowane na bieżąco. 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Raculi, 

w związku z zaistniałą sytuacją nielegalnego odprowadzania nieczystości do nowobudowanej kanalizacji, informujemy, że obowiązuje zakaz wprowadzania ścieków do powstającej sieci, a działanie takie jest nielegalne i może wiązać się z poniesieniem konsekwencji karnych. 

Wyjaśniamy, że gromadzące się nieczystości, w kanałach, które obecnie są w trakcie budowy bez odpływu, wypływają z najniżej położonej studzienki. Stają się  przez to uciążliwe dla mieszkańców pobliskich budynków i utrudniają budowę kolejnych odcinków kanalizacji.

W/w problem wystąpił na terenie następujących ulic w miejscowości Racula: Załuckiego, Hortensji, Lilowej, Bojki, Cierniaka, Karłowicza, Modrzejewskiej, Kosmowskiej, Dunikowskiego, Lipińskiego, Witkiewicza, Rydla, Rataja, Przytulnej, Solarzów, oraz Św. Mikołaja. 

 

Wobec kierowanych do nas zapytań odpowiadamy, że:

- Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. nie są winne zaistniałej sytuacji i nie posiadają środków finansowych, aby ponosić koszty wywozu ścieków się z ul. Św. Mikołaja. 

-  Wykonawca budujący kanalizację w Raculi nie ma możliwości zablokowania odpływów 

z poszczególnych posesji do sieci głównej. 

 

- Obecnie kanalizacja sanitarna jest w budowie, nie ma jeszcze możliwości odprowadzania ścieków do powstającej sieci, a przyłączenie poszczególnych posesji będzie możliwe po zakończeniu inwestycji o czym mieszkańcy zostaną poinformowani w stosownym czasie. 

Warunkiem odprowadzania ścieków do kanalizacji jest podpisanie umowy w „ZWiK” Sp. z o.o.

Powyższa informacja ma na celu uświadomić problem mieszkańcom, którzy nielegalnie zrzucają ścieki do budowanej kanalizacji.

 

 

 


 

 

18.07.2012r.

W ramach Kontraktu nr 3: Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Racula i Drzonków

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW RACULI

Informujemy o aktualnie prowadzonych pracach przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej:

- przy ul. Grabowej;

- przy ul. Rucianej;

- przy ul. Głogowskiej;

- przy ul. Zielnej.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STAREGO KISIELINA

Informujemy o aktualnie prowadzonych pracach przy budowie kanalizacji sanitarnej:

- przy ul. Sadowej.

 

Do wykonania pozostała sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racula w ulicach : Głogowska i  Drzonkowska

oraz w odcinkach ulic: Polna, Saperska, Dzieci wrzesińskich, Korczaka, Grabowa i Rodła oraz 8 przepompowni ścieków.

W miejscowości Drzonków do wykonania pozostała sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Olimpijskiej oraz 4 przepompownie ścieków.

 

Termin zakończenia robót wynikający z aneksu do Kontraktu: 30.11.2012 r.

 


 

10.02.2012r.

Szanowni mieszkańcy,
           
        „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach podzadania nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowa, Dożynkowa, Boczna”, podzadania nr 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pinokia wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym” i podzadania nr 5: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Uczonych wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym”. Podzadania te wchodzą w skład Kontraktu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Jędrzychów – Uczonych w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności pod nazwą „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”.

       Mieszkańcy ulic: Zbożowa, Dożynkowa, Boczna, Pinokia, Nobla, Warzywna, Wierzbowa, Czerskiego, Wróblewskiego, Domeyki, Jędrzychowska, Arctowskiego i Czekanowskiego w Zielonej Górze mają możliwość przyłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

          Mieszkańcy ulic: Nobla, Wróblewskiego, Domeyki, Jędrzychowska i Czekanowskiego w Zielonej Górze mają możliwość przyłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej.

          W celu przyłączenia należy złożyć wniosek i zatwierdzić niezbędną dokumentację w Wydziale Rozwoju w siedzibie „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. przy ul. Zjednoczenia 110a oraz wykonać przyłącze we własnym zakresie i po odbiorze technicznym podpisać stosowną umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyłączenia dostępne są pod nr tel. 0-68 45 19 352-355 oraz na stronie internetowej: www.zwik.zgora.pl/dla_klientow_przylaczanie.php


        Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr L/366/98 z dnia 26.02.1998r. (§ 13 pkt.1.b) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji szamb w ciągu roku od dnia przekazania do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

UWAGA

Zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” Dz. U. Nr 85/2005, poz. 729 -  Rozdz. 6, art. 28 pkt.4:
„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust.1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

  


 

17.11.2011r.

Informacja dla Mieszkańców ulic: Kasztanowa, Wronia, Kolberga, Funka, Urocza i Nowojędrzychowska w Zielonej Górze.

Szanowni mieszkańcy,

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach podzadania 1 „Kanalizacja sanitarna w ul. Wronia, Kolberga, Funka, Kasztanowa” i podzadania 4. „Kanalizacja sanitarna przy skrzyżowaniu ul. Budowlanej – Nowojędrzychowskiej”. Podzadania te wchodzą w skład Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Jędrzychów – Uczonych w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności pod nazwą „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”.

   Mieszkańcy następujących ulic: Kasztanowa, Wronia, Kolberga, Funka, Urocza i Nowojędrzychowska mają możliwość przyłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

W celu przyłączenia należy złożyć wniosek i zatwierdzić niezbędną dokumentację w Wydziale Rozwoju w siedzibie „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. przy ul. Zjednoczenia 110a oraz wykonać przyłącze we własnym zakresie i po odbiorze technicznym podpisać stosowną umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyłączenia dostępne są pod nr tel. 0-68 45 19 352-355 oraz na stronie internetowej: www.zwik.zgora.pl/dla_klientow_przylaczanie.php

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr L/366/98 z dnia 26.02.1998r. (§ 13 pkt.1.b) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji szamb w ciągu roku od dnia przekazania do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

UWAGA

Zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” Dz. U. Nr 85/2005, poz. 729 -  Rozdz. 6, art. 28 pkt.4:

„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust.1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

   


14.05.2011 r.

Publikacja ogłoszenia w prasie

Szanowni mieszkańcy,

     „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Kolorowym w Zielonej Górze w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności pod nazwą „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”.

     Mieszkańcy Osiedla Kolorowego w Zielonej Górze mają możliwość przyłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

     W celu przyłączenia należy złożyć wniosek i zatwierdzić niezbędną dokumentację w Wydziale Rozwoju w siedzibie „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. przy ul. Zjednoczenia 110a oraz wykonać przyłącze we własnym zakresie i po odbiorze technicznym podpisać stosowną umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyłączenia dostępne są pod nr tel. (68) 45 19 352-355 oraz na stronie internetowej: www.zwik.zgora.pl/dla_klientow_przylaczanie.php

     Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr L/366/98 z dnia 26.02.1998r. (§ 13 pkt. 1.b) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji szamb w ciągu roku od dnia przekazania do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

UWAGA

Zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” Dz.U. Nr 85/2005, poz. 729 – Rozdz. 6, art. 28 pkt. 4:

„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

  


9.04.2010 r.

Promocja Projektu

W dniu 7.04.2010 r. podpisano umowę na Promocję Projektu „Gospodarka ściekowa Promocja Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II”.  Na terenie Zielonej Góry - Etap II” z Wykonawcą którym jest Carbo Media agencja Telewizyjna z Zielonej Góry. 

W ramach realizacji działań z zakresu promocji na podstawie wytycznych i zgodnie z zaplanowaną realizacją całego Projektu należy przeprowadzenie działań reklamowych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II” polegających na:

a) przygotowaniu identyfikacji wizualnej dla projektu;
b) przygotowaniu materiałów poligraficznych takich jak: broszury, foldery i ulotki oraz papier firmowy JRP, faksowy, koperty, teczki do dokumentów i wizytówki dla pracowników wydziału;
c) przygotowaniu gadżetów promocyjnych;
d) realizacji 2 filmów promocyjnych dotyczących Projektu oraz spotów reklamowych
dla każdego z Zadań Projektu;
e) realizacji prezentacji multimedialnej dotyczącej Projektu;
f) wykonaniu i serwisowaniu strony internetowej Projektu;
g) wykonaniu tablic informacyjnych;
h) wykonaniu tablic pamiątkowych.

Termin realizacji przedmiotu umowy to 36 miesięcy.
Wartość podpisanej umowy wynosi 335 500 PLN z VAT.

  


30.03.2010 r.

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa na osiedlu Kolorowym

W dniu 29.03.2010r. podpisano umowę na realizację Zadania pod nazwą: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU KOLOROWYM W ZIELONEJ GÓRZE”.

Wykonawcą Zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego HYDROBUD Spółka jawna z Księginic k/Lubina.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Kolorowym w Zielonej Górze.

W zakresie robót przewiduje się wykonanie:
 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
  - z rur PVC Ø 160mm – 1,2 km,
  - z rur PVC Ø 200 mm – 3,5 km  
Sieci wodociągowej
  - z  rur PE Ø 110 mm – 4,0 km
     oraz 2  przepompownie ścieków

Termin wykonania zamówienia to 31.12.2010 r.
Całkowita Wartość podpisanej umowy wynosi 3 369 226 PLN z VAT.


 


25.02.2010 r.

Inżynier dla Projektu
 
W dniu 23.02.2010 r. podpisano umowę na wykonanie Zadania: Inżynier dla Projektu: "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II". Wykonawcą jest firma "EKOSYSTEM ZIELONA GÓRA" Sp. z o.o., ul Kożuchowska 20c,65-364 Zielona Góra.
 
W Zakres zadania wchodzi   świadczenie przez Wykonawcę usług Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (tj. „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”) oraz „Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, dla następujących pięciu zadań w ramach Projektu:

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Kolorowym w Zielonej Górze”.
2)  „Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra”.
3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racula”.
4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzonków”.
5) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Jędrzychów - Uczonych w Zielonej Górze”.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy również  pełnienie funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dla zadań realizowanych w ramach Projektu Całkowita wartość umowy to: 728 500 pln (bez vat) 888 770 pln (z vat).

Terminem zakończenia realizacji umowy będzie data zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego Inżyniera z wykonania usługi.

 


28.11.2009 r.

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa na osiedlu Jędrzychów

W dniu 26.11.2009r. podpisano umowę na realizację Zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Jędrzychów – Uczonych w Zielonej Górze” z Wykonawcą firmą MŰSING Sp. z o.o. ze Szczecina.

W  ramach tego zadania wykonana zostanie:
 
1.  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
  - z rur PVC Ø 160mm, Ø 200 mm
  - z rur kamionkowych  Ø 200 mm
o łącznej długości  L = 6656.2 m

2.  Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
  - z rur PE Ø 110 mm, Ø 125 mm
o łącznej długości  L = 1693,1 m

3. Sieć wodociągowa
  - z  rur PE Ø 110 mm, Ø 160 mm
o łącznej długości L = 1880,2 m

oraz 2 przepompownie ścieków.

Polecenie rozpoczęcia robót wydano 14.12.2009r Termin wykonania zadania to 30.09.2011r.,
a całkowita wartość podpisanego kontraktu wynosi 6 291 051 PLN z VAT (5 156 599 PLN bez VAT).

 


13.09.2009 r.

Podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II"

 

10 września 2009 r. podczas 1 Lubuskiego Forum Funduszy Europejskich w Zielonogórskiej Filharmonii nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności.

W imieniu Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Beneficjenta Projektu umowę podpisała Prezes Zarzadu Beata Jilek, a z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę podpisał Zastępca Prezesa Zarządu Jan Wiater.

Projekt "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II" to kontynuacja dobiegającego właśnie końca przedsięwzięcia "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy". Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych II Etapu Projektu wynosi 90 560 310 PLN, a kwota wsparcia z UE wyniesie 51 866 606 PLN (57,27%).

Projekt dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Zielona Góra. Zakres Projektu obejmuje budowę: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Zielona Góra na os. Kolorowym i os. Jędrzychów – Uczonych; renowacje istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Zielona Góra, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Racula i Drzonków na terenie Gminy Zielona Góra. Okres realizacji to lata 2009-2012.

Podczas 1 Lubuskiego Forum Funduszy Europejskich nastąpiło również podpisanie umowy o dofinansowanie dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych” wartego ponad 139 mln zł.

Gospodarzem 1 Lubuskiego Forum Funduszy Europejskich podczas którego nastąpiło podpisanie umowy był Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, a współorganizatorem Miasto Zielona Góra. Gościem honorowym Forum była Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podkreśliła silną pozycję lubuskiego w staraniach o efektywne i sprawne dystrybuowanie środków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Gratulując podkreśliła, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron województwo lubuskie – które jeszcze na początku 2009 r. plasowało się na końcu tabeli rankingowej – stało się liderem w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy europejskich w ramach Programów Regionalnych. 

W Forum uczestniczyło niespełna 400 gości, w tym: przedstawiciele instytucji publicznych, starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie ziemi lubuskiej, reprezentanci świata nauki, kultury i mediów, lubuskich instytucji otoczenia biznesu oraz pracownicy instytucji zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich na terenie województwa lubuskiego.


 

 


26.03.2009 r.  

Potwierdzenie dofinansowania                                                                              

24 marca 2009 roku w Pułtusku podczas Spotkania przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z udziałem Bernarda Błaszczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Aleksandry Malarz, Dyrektora Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, zostały wręczone kolejne potwierdzenia o dofinansowaniu dla projektów z pierwszej osi priorytetowej POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa.

Potwierdzenie o dofinansowaniu uzyskał nasz projekt: „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – etap II”

Projekt:

„Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności Projekt "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II" to kontynuacja realizowanego przedsięwzięcia "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy".

Projekt dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Zielona Góra. Zakres Projektu obejmuje budowę: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Zielona Góra na os. Kolorowym i os. Jędrzychów – Uczonych; renowacje istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Zielona Góra: oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Racula i Drzonków na terenie Gminy Zielona Góra.

W ramach Projektu wykonane zostaną:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości 47,1 km + 16 przepompowni sieciowych;
- sieć wodociągowa o długości 5,4 km;
- renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej o długości 9,1 km;

Okres realizacji Projektu to lata 2009-2012.

Beneficjentem Projektu są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 90 560 310 PLN, kwota wsparcia z UE wyniesie
51 866 606 PLN (57,27%).

Realizacja Projektu podwyższy poziom skanalizowania w Aglomeracji z obecnego stanu 86% - do 96,7%. Nastąpi przyrost ilości ścieków sanitarnych odprowadzanych zbiorczym systemem w ilości 5407 RLM. Wykonanie Projektu pozwoli osiągnąć cel priorytetu pierwszego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mającego na celu wyposażenie aglomeracji do końca 2015 roku w zbiorcze systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków, zgodnie z wymogami akcesyjnymi nałożonymi na Polskę przez Unię Europejską.