Opis Projektu

Projekt „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II” nr POIS.01.01.00-00-005/08 dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności na lata 2007-2013.  Projekt "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II" to kontynuacja realizowanego przedsięwzięcia "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy".

Projekt dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Zielona Góra. Zakres Projektu obejmuje budowę: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Zielona Góra na os. Kolorowym i os. Jędrzychów – Uczonych; renowacje istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Zielona Góra: oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Racula i Drzonków na terenie Gminy Zielona Góra.

W ramach Projektu wykonane zostaną:

  • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości 47,1 km + 16 przepompowni sieciowych;
  • sieć wodociągowa o długości 5,4 km;
  • renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej o długości 9,1 km.

Wyodrębniono 7 kontraktów:

Kontrakt 1: nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-01
„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Kolorowym w Zielonej Górze”.

Kontrakt 2: nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-02
„Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra”.

Kontrakt 3: nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-03
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racula i Drzonków”.

Kontrakt 4: nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-04
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w miejscowości Drzonków w Gminie Zielona Góra”.

Kontrakt 5: nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-05
„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Jędrzychów - Uczonych w Zielonej Górze”.

Kontrakt 6: nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-06
Inżynier dla Projektu: "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II"

Kontrakt 7: nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-07
Promocja Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II".

Okres realizacji Projektu to lata 2009-2013. Beneficjentem Projektu są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. Wartość Projektu bez VAT wynosi ok. 41 mln zł, w tym kwota wsparcia z UE wynosi 23 360 tys. (57,27%)

Realizacja Projektu podwyższy poziom skanalizowania w Aglomeracji z obecnego stanu 86% - do 96,7%. Nastąpi przyrost ilości ścieków sanitarnych odprowadzanych zbiorczym systemem w ilości 5407 RLM. Wykonanie Projektu pozwoli osiągnąć cel priorytetu pierwszego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mającego na celu wyposażenie aglomeracji do końca 2015 roku w zbiorcze systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków, zgodnie z wymogami akcesyjnymi nałożonymi na Polskę przez Unię Europejską.


Korzyści z realizacji  Projektu:

  • poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej;
  • podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wybudowanie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej;
  • zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej wszystkich mieszkańców Miasta Zielona Góra oraz miejscowości Racula i Drzonków na terenie Gminy Zielona Góra, dla których takie podłączenie jest technicznie i ekonomicznie możliwe;
  • poprawa jakości usług wodno-ściekowych w zakresie powszechności korzystania z tych usług oraz zmniejszenie awaryjności systemów wodno-kanalizacyjnych;
  • wdrożenie polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w szczególności w zakresie zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko zanieczyszczeń ściekowych, a tym samym ochronę zbiorników wodnych powierzchniowych i podziemnych, oraz ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych.