• Prezes mgr inż. Beata Jilek - Pełnomocnik Spółki ds. Realizacji Projektu "Gospodarka Ściekowa na terenie Zielonej Góry i Gminy Świdnica", Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

    Kontakt: tel. 068 45-19-300, bjilek@zwik.zgora.pl
 

- Nadzoruje prace i poprawność działania Wydziału Realizacji Projektu Funduszu   Spójności-JRP.

-  Zapewnia realizację projektu zgodnie z zasadami zawartymi w Decyzji Komisji Europejskiej, w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w prawie polskim.

- Zapewnia odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitoruje jego realizację poprzez JRP.

- Zapewnia ciągłość finansowania Projektu ze środków Funduszu Spójności, pożyczek zaciąganych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej, w  Banku Ochrony Środowiska oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także ze środków własnych Spółki.

- Sygnuje dokumenty.

- Zapewnia przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

- Nadzoruje przygotowanie i realizację umów związanych z wdrażaniem Projektu.

- Reprezentuje "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację" Sp. z o.o. jako Beneficjenta Końcowego Środków z Funduszu Spójności.

- Bierze udział w obradach Komitetu Monitorującego Fundusz Spójności.
 
 

 • Kierownik mgr inż. Krystyna Sterna - Kierownik Wydziału Realizacji Projektu Funduszu Spójności


Kontakt: tel. 068 451-29-50 , ksterna@zwik.zgora.pl

 

- Kieruje, koordynuje i nadzoruje prace JRP.

- Przygotowuje strategię realizacji Projektu.

- Przygotowuje i aktualizuje: Wykaz Przetargów, Harmonogram Procedur Przetargowych, Plan

 Płatności, Harmonogram Rzeczowo - Finansowy i Wyliczenia Efektu Ekologicznego.

- Organizuje prace dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowych.

- Zapewnia warunki pracy dla kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów.

- Opiniuje korespondencje i dokumenty przygotowane w JRP.

- Przygotowuje informacje, sprawozdania i raporty z przebiegu i realizacji Projektu.


Koordynatorzy poszczególnych Zadań Projektu
:

- Opracowują Wykazy Przetargów, Harmonogram Procedur Przetargowych, Plan Płatności, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i Wyliczenia Efektu Ekologicznego.

- Przygotowują i weryfikują dokumentacje przetargowe.

- Współpracują z wykonawcami.

- Przygotowują sprawozdania do NFOŚiGW.

- Sprawdzają pod względem formalnoprawnym i rachunkowym faktury oraz świadectwa płatności wystawiane przez Inżyniera.

- Biorą udział przy rozliczaniu finansowym i rzeczowym Projektu oraz przy przekazaniu zakończonych zadań do eksploatacji.

- Odpowiadają za przydzielone im poszczególne zadania (dokładnie ujęte w Harmonogramie Realizacji Projektu).
 


Koordynatorzy:

 • mgr inż. Melania Miałkowska-Kopciuch


Kontakt: tel. 068 451-29-51, mkopciuch@zwik.zgora.pl

   
Nadzoruje:

Kontrakt nr 2
POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-02 „Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra”.
W ramach realizacji Kontraktu wykonany zostanie na terenie miasta Zielona Góra następujące zakresy robót:

Zakres kwalifikowany
:

- renowacji poddane zostaną istniejące odcinki sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic od 200 mm do 1500 mm, zlokalizowane na terenie miasta Zielona Góra. W zależności od stanu technicznego kanalizacji w poszczególnych ulicach renowacja istniejących poszczególnych przewodów kanalizacyjnych przeprowadzona zostanie metodami bezwykopowymi zaprojektowanymi przez Wykonawcę Kontraktu. Ponadto zostanie przeprowadzona renowacja studni i komór kanalizacyjnych. Łączna długość sieci kanalizacyjnej przewidzianej do renowacji wynosi 9 130 m.

Planowany termin zakończenia robót na kontrakcie: 31.12.2011 r.

 

 • mgr inż. Małgorzata Pietrzyńska


    Kontakt: tel. 068 451-29-52, mpietrzynska@zwik.zgora.pl
   

Nadzoruje:

Kontrakt nr 4
POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzonków”
W ramach realizacji Kontraktu wykonany zostanie na terenie miejscowości Drzonków następujące zakresy robót.

Zakres kwalifikowany:
Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 9,773 km w tym:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w tym odgałęzienia boczne) z rur PVC w zakresie średnic Ø 160 - Ø 250 o długości 5,864 km;
- przewody kanalizacyjne tłoczne z rur PE w zakresie średnic Ø 90 - Ø 200 o długości 3,909 km;
- 4 przepompownie ścieków.

Planowany termin zakończenia robót na kontrakcie: 30.09.2011 r.

 

 • mgr inż. Krzysztof Mielnik


   
Kontakt: tel. 068 451-29-54, kmielnik@zwik.zgora.pl

 


Nadzoruje:

Kontrakt nr 5
POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Jędrzychów - Uczonych w Zielonej Górze”
W ramach realizacji Kontraktu  wykonany zostanie na terenie Os. Jędrzychów-Uczonych następujące zakresy robót:
Zakres kwalifikowany:
        Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 7,078 km w tym:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC, kamionka w zakresie średnic Ø 160 - Ø 250
o długości 5,401 km;
- przewody kanalizacyjne tłoczne z rur PE w zakresie średnic Ø 90 - Ø 200 PE  o długości 1,677 km
- 2 przepompownie ścieków
- sieć wodociągowa z rur PE w zakresie średnic Ø 90 - Ø 200 o długości 1,805 km

Zakres niekwalifikowany:
- odgałęzienia boczne z rur PVC Ø 160 o długości 1,430 km;

Kontrakt nr 5 został podzielony na podzadania o numerach 1, 2, 3, 4 i 5 w następujący sposób:

Podzadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na os. Uczonych.
W ramach realizacji robót dot. Podzadania należy wykonać na terenie Os. Jędrzychów-Uczonych następujące zakresy robót:

Kanalizacja sanitarna na os. Uczonych w m. Zielona Góra
Zakres kwalifikowany:
   1. Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 4,991 km w tym:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w tym odgałęzienia boczne) z rur PVC w zakresie średnic Ø 160 - Ø 250 o długości 3,511 km;

 - przewody kanalizacyjne tłoczne z rur PE w zakresie średnic Ø 90 - Ø 200 o długości 1,480 km
1 przepompownia ścieków.

Zakres niekwalifikowany
:
odgałęzienia boczne z rur PVC Ø 160 o długości 940,70 m

 2. Sieć wodociągowa na os. Uczonych w m. Zielona Góra
Zakres kwalifikowany
- sieć wodociągowa z rur PE w zakresie średnic Ø 90 - Ø 200 o długości 1,805 km

Podzadanie 2: Kanalizacja sanitarna przy skrzyżowaniu ul. Budowlanej - Nowojędrzychowskiej

Zakres kwalifikowany
:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC w zakresie średnic Ø 160 i Ø 200 o łącznej długości 312 m

Zakres niekwalifikowany:
- odgałęzienia boczne z rur PVC Ø 160 o długości 51,80 m

Podzadanie 3:  Kanalizacja sanitarna w ul. Wronia, Kolberga, Funka, Kasztanowa
Zakres kwalifikowany:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kamionka w zakresie średnic Ø 200 o łącznej długości 559,00 m;
Zakres niekwalifikowany:
- odgałęzienia boczne z rur PVC Ø 160 o długości 156,00 m

Podzadanie 4:  Kanalizacja sanitarna w ul. Pinokia
Zakres kwalifikowany:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC w zakresie średnic Ø 160 i Ø 200 o łącznej długości 316,00 m;
- przewody kanalizacyjne tłocznej z rur PE w zakresie średnic Ø 90 - Ø 200 o długości 197,00 m
1 przepompownia ścieków.
Zakres niekwalifikowany:
odgałęzienia boczne z rur PVC Ø 160 o długości 74,00 m

Podzadanie 5:  Kanalizacja sanitarna w ul. Zbożowej, Dożynkowej, Bocznej
Zakres kwalifikowany:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC w zakresie średnic Ø 160 i Ø 200 o łącznej długości 703,00 m;
Zakres niekwalifikowany:
- odgałęzienia boczne z rur PVC Ø 160 o długości 202,00 m

Planowany termin zakończenia robót na kontrakcie: 30.09.2011 r.

 

 •   inż. Norbert Jaworski


 
    Kontakt: tel. 068 451-29-53, njaworski@zwik.zgora.pl
   
Nadzoruje:

Kontrakt nr 1    
POIiŚ/1.1/NFOŚiGW- 01 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Kolorowym
w Zielonej Górze”.
W ramach realizacji Kontraktu wykonany zostanie na terenie os. Kolorowego
w  Zielonej Górze następujące zakresy robót:
Zakres kwalifikowany:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC w zakresie średnic Ø 160 i Ø  200 o łącznej długości 3,560 km
- 2 przepompownie ścieków sieć wodociągowa z rur PE o średnicach Ø 90 - Ø 200 o długości 3,560 km
Zakres niekwalifikowany:
odgałęzienia boczne z rur PVC Ø 160 o długości1,100 km

Planowany termin zakończenia robót na kontrakcie: 31.12.2010 r.

 

 • mgr inż. Łukasz Andrzejewski 

Kontakt: tel. 068 451-29-56, landrzejewski@zwik.zgora.pl
    

Nadzoruje
:

Kontrakt nr 3
POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-02 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racula”,
W ramach realizacji Kontraktu należy wykonany zostanie na terenie miejscowości Racula następujące zakresy robót:

Zakres kwalifikowany
:
Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 26,745 km w tym:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w tym odgałęzienia boczne) z rur PVC w zakresie średnic Ø 160 - Ø 250 o długości 22,062 km
- przewody kanalizacyjne tłoczne z rur PE w zakresie średnic Ø 90 - Ø 200 o długości 4,683 km
8 przepompowni ścieków.

Planowany termin zakończenia robót na kontrakcie: 31.12.2011 r.
 
 

 • mgr inż. Sylwester Gaweł - Koordynator Zadania

Kontakt: tel. tel. 68 451 29 60, sgawel@zwik.zgora.pl


Nadzoruje:

Kontrakt nr 6
POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-06 „Inżynier dla Projektu: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II".

-  Sporządza harmonogramy realizacji Projektu oraz inne dokumenty związane z realizacją umowy o dofinansowanie.
- Sporządza sprawozdania, raporty z realizacji Projektu.

 

 

Inspektorzy ds. finansowych:
 

 • mgr Marta Haraś   
Kontakt: tel. 068 451-29-57, mharas@zwik.zgora.pl

- Współpracuje w zakresie rachunkowości Projektu.

- Sporządza harmonogramy rzeczowo-finansowe Projektu.

- Współpracuje przy sporządzaniu Planu Płatności.

- Zapewnia terminową realizację płatności.

- Sporządza informacje, sprawozdania, raporty z realizacji Projektu w zakresie ekonomiczno- finansowym.

 

 • mgr Dorota Sławek


 

 Kontakt: tel. 68 451-29-58, dslawek@zwik.zgora.pl

- Współpracuje w zakresie rachunkowości Projektu.Sporządza harmonogramy rzeczowo-finansowe Projektu.

- Współpracuje przy sporządzaniu Planu Płatności.

- Zapewnia terminową realizację płatności.

- Sporządza informacje, sprawozdania, raporty z realizacji Projektu w zakresie ekonomiczno-finansowym.
 
 

 • Główna Księgowa mgr Ludwika Badecka


Kontakt: tel. 068 451-93-06, lbadecka@zwik.zgora.pl

- Nadzoruje finansową realizację Projektu oraz kontrasygnuje decyzje finansowe.

 

 • Radca Prawny Tomasz DąbrowskiKontakt: tel. 068 451-29-58, t.dabrowski@post.pl

- Sprawuje nadzór prawny nad realizacją  Projektu.
 


 • Specjalista ds. reklamy i promocji mgr Monika Turzańska

 

  Kontakt: tel. 068 451-29-55, mturzanska@zwik.zgora.pl

- Organizuje przepływ informacji z zakresu realizacji Projektu. Raportuje działania informacyjne i promocyjne.

- Odpowiada za realizację wymogów dotyczących informacji i reklamy Projektu określonych w Decyzji KE.

- Opracowuje materiały do strony internetowej JRP.